เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2535, หน้า 376-382

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลนิติจิตเวชเปรียบเทียบระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ และสถานที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีสมมุติฐานว่าบุคลากรที่แตกต่างกันในแต่ละองค์ประกอบจะมีภาวะสุขภาพจิตต่างกัน ระยะเวลาที่ศึกษาระหว่าง 1 ตุลาคม 2531-30 กันายน 2532 กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนิติจิตเวช ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนิติจิตเวชในช่วงที่เก็บข้อมูลซึ่งได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 21 คน พยาบาลเทคนิค 38 คน เจ้าหน้าที่พยาบาล 9 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต CM>I (Cornell Medical Index) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยนายแพทย์ยรรยง ศุทธรัตน์ และคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ t-tst และ f-test ผลการศึกาาพบว่า 1. ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลนิติจิตเวชส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 อยู่ในเกณฑ์ปกติมีเพียงร้อยละ 1.5 ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติ 2. ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลนิติจิตเวชเมื่อเปรียบเทียบในองค์ประกอบด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทำงาน วุฒิการศึกษา สถานที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
women cheat on their husbands go why men cheat
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: สุขภาพจิต, พยาบาล, ภาวะสุขภาพจิต โรงพยาบาลนิติจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00004145

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ