เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเรียกร้อง

 

ผู้วิจัย/Authors: เดือนฉาย สุขวัจน์

ชื่อเรื่อง/Title: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเรียกร้อง

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2535, หน้า 370-375

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อประสิทธิภาพในงาบริการพยาบาล และเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น อาจารย์พยาบาลจิตเวชและพยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชระดับบริหาร จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือร่างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเรียกร้อง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Dalphi technique) หาความเชื่อมั่นในการทำนาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิร้อยละ 84 อยู่ในช่วงคะแนน 9-11 ค่ามัธยฐานด้านกิจกรรมพยาบาล 7.77-9.85 ด้านผลลัพธ์ 8.81-9.10 ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ด้านกิจกรรม 1.14-1.59 และด้านผลลัพธ์ 0.89-1.56
husbands who cheat website why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read website married and want to cheat
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat site when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: มาตรฐานการพยาบาล, มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเรียกร้อง, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00004144

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ