เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยสูงอายุไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไล คุปต์นิรัติศัย

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยสูงอายุไทย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 48, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2539, หน้า 976-982

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาความสามารถช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) รวมทั้งความสามารถด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ในสังคม (IADL) และความสามารถในการเดิน โดยทำการศึกษาในผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2538 จำนวน 155 คน เป็นชาย 54 คน หญิง 101 คน อายุเฉลี่ย 68 ปี (60-87ปี) พบว่า ร้อยละ 88 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในด้านกิจวัตรประจำวัน และร้อยละ 68 สามารถประกอบกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ส่วนความสามารถในการเดินนั้น พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 63 สามารถเดินได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยใดๆ เลย และร้อยละ 1 ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ต้องนอนอยู่บนเตียง
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ผู้ป่วยสูงอายุ, สามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004143

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ