เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมการกินในนักเรียนวัยรุ่นหญิงไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ฐิตวี แก้วพรสวรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมการกินในนักเรียนวัยรุ่นหญิงไทย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2537, หน้า 363-368

รายละเอียด / Details:

จากการศึกษาสำรวจและการเลือกสัมภาษณ์ในนักเรียนหญิงวัยรุ่น จำนวน226 คน อายุตั้งแต่ 12-19 ปี โดยใช้แบบสอบถาม Eating Attitudes test ได้รับแบบสอบถามที่ตอบครบกลับมา 223 คน พบว่ามีจำนวน 20 คน คิดเป็น 8.96% ได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าหรือเท่ากับ 30 และเมื่อเลือกสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้คะแนนจากแบบสอบถาม มากกว่าหรือเท่ากับ 30 เปรียบเทียบกับนักเรียนที่มีค่า body mass index น้อยกว่า หรือเท่ากับ 16 พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีกลุ่มอาการบางอย่าง แต่ไม่สามารถจัดเข้าในหลักเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติในการกิน.
why men have affairs website married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ทัศนคติ และพฤติกรรมการกิน, eating attitudes test, นักเรียนหญิงวัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004139

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ