เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

 

ผู้วิจัย/Authors: อุทยา นาคเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: สภาวะสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 154. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหาอาชญากรรมนับว่าเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักโทษในเรือนจำเพิ่มขึ้นดัวย เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อนักโทษทั้งด้านร่ากาย จิตใจและสังคม การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต และความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกายในทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำกลางคลองเปรม โดยทำการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเป็น นักโทษสำหรับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหาในการได้ยินให้ความร่วมมือในการวิจัย จำนวน 58 ราย เป็นนักโทษชาย 28 ราย นักโทษหญิง 30 ราย ทำการรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2546 โดยวิธีการสนทนากลุ่มจำนวน 6 กลุ่มร่วมกับการสังเกตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีแจกจงความถี่ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้สภาวะสุขภาพจิตของตนเองว่าเครียด อึดอัดท้อแท้ เบื่อ กลุ้มใจ ห่อเหี่ยว อยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังรู้สึกหงุดหงิด กดดัน และเก็บกด การรับรู้สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตสามารถสรุปได้ 8 ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเรือนจำ กฏระเบียบของเรือนจำ การฝึกอาชีพของเรือนจำ การรักร่วมเพศ การติดต่อกับครอบครัวญาติพี่น้อง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ เพื่อนผู้ต้องขังและการถูกทำโทษ ส่วนวิธีการจัดการรับสภาวะสุขภาพจิตที่เป็นปัญหามี 2 วิธี คือ จัดการอารมณ์ของตนเองและขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาแหล่งให้ความช่วยเหลือและผลลัพธ์ของวิธีการจัดการกับปัญหาที่เคยผฏิบัติ สำหรับความต้องการการช่วยเหลือ ได้แก่ ความต้องการด้านการดูแลจิตใจ ด้านการให้อภัยโทษ ด้านการยอมรับของครอบครัวและสังคม ด้านเงินทุน ด้านอาชีพ และด้านที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นถึงการรับรู้สภาวะสุขภาพจิต รวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของนักโทษในระหว่างอยู่ในเรือนจำ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นปัญหา และตรงตามความต้องการของนักโทษคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheats read infidelity in marriage
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: สภาวะสุขภาพจิต, ทัณฑสถานหญิง, นักโทษ, สุขภาพจิต, เรือนจำ, ปัญหาสุขภาพจิต, นักโทษคดีความผิดต่อชีวิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000056

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต