เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 51, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2542, หน้า 946-952

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีประสิทธิภพในเชิงโครงสร้างอำนาจการจำแนก และมีความเที่ยงตรง กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มศึกษานำร่องจำนวน 60 ราย (2) กลุ่มตัวอย่างสำรวจจำนวน 700 รายโดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแยกเป็น กลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนอกและผู้ป่วยจิตเวชใน เครื่องมือวัดสุขภาพจิตที่พัฒนาขึ้นสร้างตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV ผลการศกึษาพบว่าแบบสอบถามที่ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกระหว่างคนปกติและกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีความตรงเชิงโครงสร้างจำแนกออกเป็น 5 ด้านคือ กลุ่มอาการทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิต, กลุ่มอาการซึมเศร้า, กลุ่มอาการวิตกกังวล, กลุ่มอาการโรคจิตม และกลุ่มการปรับตัวทางสังคม ความเที่ยงตรงแบบแอลฟาของแบบทดสอบที่ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าในแต่ละกลุ่มอาการระหว่าง 0.82 ถึง .094
cheater marriage affairs go
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to catch a cheat open married men having affairs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิตคนไทย, แบบวัดสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, mental health, test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004129

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ