เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: ณัฐิยา พรหมบุตร

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 169. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

จิตเภทเป็นโรคจิตที่มีลักษณะการดำเนินโรคเรื้อรังและรุนแรง ทำให้เกิดความเสื่อมของบุคลิกภาพผู้ที่เป็นโรคจิตเภทจึงไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองตามบทบาทในครอบครัว และสังคมได้ ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจึงต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และด้านเศรษฐกิจ แก่ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทด้วย การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแล และมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ดูแลเกิดความผิดปกติทางจิตเวชได้ การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผู้คูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรค และระยะเวลาการดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแล ที่พาผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมารับการตรวจรักษาตามนัดหมายหรือมาขอรับ การปรึกษา หรือขอรับยาแทนผู้ที่เป็นโรคที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป GHQ-28 มีความเชื่อมั่นคำนวณด้วยสูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ได้ค่าเท่ากับ .89 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภทร้อยละ 31.6 มีปัญหาสุขภาพจิต และมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติทางจิตเวช นอกจานี้ยังพบว่า อาชีพและความเพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ .001 ตามลำดับ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทควรได้รับความสนใจและเอาใจใส่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต และป้องกันความผิดปกติทางจิตเวชที่อาจจะเกิดตามมา
unfaithful spouse unfaithful husband
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, จิตเภท, โรคจิต, สุขภาพจิตของผู้ดูแล, ครอบครัว, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตเวช, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000054

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต