เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2543, หน้า 110-111

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพจิตในด้านภาวะซึมเศร้า ความเครียด ความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่าง 7,789 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอนจากทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 65.6% ชาย 34.4% อายุเฉลี่ย 38.9+-12.2 ปี 86.4% ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 78.3% รองลงมามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดี 20.5% คุณภาพชีวิตด้านจิตใจจะอยู่ในระดับดีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสุขภาพร่างกาย ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมจะอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากที่สุด ส่วนภาวะสุขภาพจิต 38.1% มีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับที่ต้องการการดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ 38.2% มีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง 7.6% 8 คิดฆ่าตัวตาย 5.4% คิดฆ่าผู้อื่น คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความเครียด (G=-0.35) ภาวะซึมเศร้า (G=-0.52) การมีความคิดฆ่าตัวตาย (G=-0.52) และคิดฆ่าผู้อื่น (G=-0.28) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีคือ เพศชาย วัยวุฒิ สถานภาพสมรสที่เป็นคนโสด หรือแต่งงานแล้ว การศึกาาในระดับสูง จำนวนบุตรน้อย อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้สูง การมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง สถานะทางการเงินที่พอกินพอใช้ ครอบครวที่รักใคร่กันดีและสมาชิกในครอบครัวไม่มีปัญหาทางจิต การได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจยังไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต แต่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต (p<0.05) ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพจิตของคนไทย ยังคงต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีมากกว่านี้ และข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบผลการประเมินในอนาคตได้
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheaters women who love to cheat all women cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: คุณภาพชีวิต, ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, ความคิด, ความคิดฆ่าผู้อื่น, ฆ่าตัวตาย, ซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000406

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ