เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณี วงศาสุลักษณ์

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2543, หน้า 95-109

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการนำร่องพัฒนาแกนนำครอบครัวของกรมสุขภาพจิต ในส่วนของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลที่ได้รับและผลต่อเนื่องของโครงการปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ของแกนนำครอบครัว โดยศึกษาทั้งในภาพรวมและโดยการเปรียบเทียบระหว่างภาค กลุ่มตัวอย่างเป็นแกนนำครอบครัวที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรแกนนำครอบครัวของกรมสุขภาพจิต จำนวน 248 คน ผู้บริหารที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแกนนำครอบครัวจำนวน 6 คน และผู้ดำเนินโครงการพัฒนาแกนนำครอบครัวของจังหวัดจำนวน 12 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2541 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows ผลการศึกษาพบว่าปรัชญา/กรอบแนวคิดของโครงการและกระบวนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การบริหารโครงการสามารถ ดำเนินไปได้ด้วยดีภายใต้ทรัพยากรโดยรวมที่เหมาะสม แกนนำครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ดี มีการนำความรู้ไปใช้กับตนเองร้อยละ 82.2 มีการนำความรู้ไปใช้กับบุคคลต่างๆ ร้อยละ 88.3 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ระดับการศึกษา รายได้ อายุ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความเข้าใจของแกนนำครอบครัวและพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการนำความรู้ไปใช้ของแกนนำครอบครัว นอกจากนั้นในสัดส่วนของการขยายผล พบว่า แกนนำครอบครัว 1 คน ได้นำความรู้ไปใช้กับแกนนำครอบครัวอื่น 3.68 คน หรือเท่ากับ 2.43 ครอบครัว สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่า แกนนำครอบครัวในภาคตวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ภาคกลางน้อยที่สุด และในด้านการพยายผลพบว่า แกนนำครอบครัวในภาคใต้ได้นำความรู้ไปใช้กับบุคคลที่เป็นแกนนำครอบครัวอื่นและครอบครัวของแกนนำครอบครัวอื่นได้มากที่สุด ภาคกลางน้อยสุด
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated read looking for affair
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands

Keywords: วิจัยประเมินผล, แกนนำครอบครัว, สุขภาพจิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000404

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ