เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี

ชื่อเรื่อง/Title: กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2543, หน้า 81-94

รายละเอียด / Details:

รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านชีวจิตสังคม ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา รวมทั้งนำเสนอการดำเนินการและให้การบำบัดช่วยเหลือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะทำงานสัมภาษณ์เจาะลึกเด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ และข้อมูลจากมติที่ประชุม ผลการศึกษาพบเด็กถูกทารุณกรรมทั้งหมด 14 ราย เป็นเพศหญิง 12 ราย เพศชาย 2 ราย ถูกทารุณกรรมทางเพศ 10 ราย ทางร่างกาย 4 ราย อายุเด็กอยู่ระหว่าง 3 เดือน -14 ปี ผู้ประทำผิดส่วนมาก เป็นผู้อยู่ร่วมในครอบรัวเดียวกันกับเด็ก มีประวัติการใช้ยาและสารเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าหรือดื่มสุราประจำ เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวฐานะยากจน เคยประสบความล้มเหลวมาก่อน ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี สมาชิกครอบครัวมีปัญหาทางอารมณ์และมีการสื่อสารทางลบ การให้การบำบัดช่วยเหลือโดยทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง ทำครอบครัวบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ยาทางจิตเวช ให้การสงเคราะห์ด้านการเงิน จัดหาที่อยู่และเตรียมหาครอบครัวอุปถัมภ์ เด็กถูกทารุณกรรมเป็นปัญหาที่รุนแรง พบปัจจัยที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัว การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยควรดำเนินการทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับต้น ป้องกันการเกิดปัญหา ระดับที่สอง บำบัดและช่วยเหลือ และระดับที่สามฟื้นฟูสภาพ
husbands who cheat website why wifes cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: เด็กถูกทารุณกรรม, การช่วยเหลือแบบสหวิชาชีพ, เด็ก, ทารุณกรรม, ทึมสหวิชาชีพ, ทีมสุขภาพจิต, จิตบำบัด, ครอบครัวบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, บริการสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Code: 0000402

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ