เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการให้ความรู้ในโครงการฝึกสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผู้วิจัย/Authors: สมศักดิ์ แสนสุริวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการให้ความรู้ในโครงการฝึกสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 119

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลัง แก่ผู้ป่วยประเภทเรื้อรัง ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบวิธีการให้ความรู้ทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ การทำเกษตรกรรม แก่ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโรงพยาบาล ผลที่ได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังมีความรู้การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการให้ความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
husbands who cheat click why wifes cheat
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ทักษะพื้นฐานงานอาชีพ, ทักษะ, อาชีวะบำบัด, เศรษฐกิจพอเพียง, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ฟิ้นฟูสมรรถภาพ, ฟื้นฟู, rehab, rehabilitation, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000040

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต