เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โปรแแกรมทะเบียนการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้วิจัย/Authors: เทพนิมิตร บางแสง

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแแกรมทะเบียนการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 109

รายละเอียด / Details:

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดนำร่องโครงการพัฒนาการให้บริการผู้มีปัญหาทางจิตเวชโดยเครือข่ายระบบการส่งต่องานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 ซึ่งผลการดำเนินงานในโครงการได้ผลดีตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน คือ การบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบ สิ้นเปลืองเวลาในการบันทึกและค้นหา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์พัฒนาโปรแกรมทะเบียนการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ให้สามารถติดตามดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้ ได้ใช้ Application sofeware Microsoft Access 97 โดยนำเอาฐานข้อมูลผู้ป่วยจากการส่งข้อมูลผู้มีปัญหาทางจิตเวช (ศก/รพ.พศ.01) แบบรายงานการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (ศก/รพ.พศ.03) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีรูปแบบการทำงาน 4 ส่วนคือ 1. แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล และแก้ไขข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2. ตารางผลการบันทึกข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทางหน้าจอ 3. การพิมพ์รายงานต่างๆ 4. การส่งข้อมูลทาง E-mail, Internet ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ ช่วยให้การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลมีระบบ ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้ผู้มีปัญหาทางจิตเวชในชุมชนได้รับการดูแลอย่างเป็นะบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังมีเวลาในการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชได้มากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรม และขยายผลการใช้โปรแกรมบันทึกการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในจังหวัดอื่นต่อไป
why men have affairs redirect married men who cheat with men
wife cheaters infidelity open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: โปรแกรม, ทะเบียน, ผู้มีปัญหาทางจิตเวช, เครือข่าย, ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ศรีสะเกษ, สุขภาพจิต, network, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000034

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต