เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: งานจิตสังคมเพื่อชีวิตใหม่โรงพยาบาลท่าวุ้ง

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฑารัตน์ เปียอยู่

ชื่อเรื่อง/Title: งานจิตสังคมเพื่อชีวิตใหม่โรงพยาบาลท่าวุ้ง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 107

รายละเอียด / Details:

งานจิตสังคมเพื่อชีวิตใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตซึ่งจะต้องให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินงานที่เน้นสร้างมากกว่าซ่อมมีความคล่องตัวขึ้น สามารถให้บริการช่วยเหลือผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการทำให้รู้จักตนเอง ยอมรับความเป็นจริง มองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่จะต้องพึ่งพิง เป็นพึ่งตนเองได้โดยมีกลยุทธ์ คือการพัฒนาคนให้คิดเป็น ฟังเป็น ทำเป็น พูดเป็น ซึ่งพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน 1. ให้บริการช่วยเหลือด้านกาย จิต และสังคมแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตยาเสพติด และเอดส์ทั้งในและนอกสถานบริการ 2. การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการแบบองค์รวม และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทุกระดับให้สามารถร่วมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายชุมชนพึ่งตนเองได้ 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญหาและสันติสุข ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมประจำใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรม ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
read go married and want to cheat
free abortion pill open when to get abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: จิตสังคมเพื่อชีวิตใหม่, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, สุขภาพจิต, ยาเสพติด, จิตสังคม, drug abuse, psychosocial therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000032

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต