เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลที่ตามมาด้านสุขภาพของการใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีน

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติวรรณ เทียมแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลที่ตามมาด้านสุขภาพของการใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยโรคจิตที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 106

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในแง่ของผลกระทบต่อสุขภาพโดยทั่วไปของการเสพสารกระตุ้นประสาทชนิดเมทแอมเฟตามีน มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการศึกษาเชิงควบคุมครั้งต่อไป ผลการศึกษา มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน (amphetamine induced psychotic disorder) ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ เป็นผู้ชาย 41 คน ผู้ป่วยหญิง 9 คน อายุเฉลี่ย (SD) 25.34 (7.33) อายุเฉลี่ย (SD) ของผู้เสพสารกระตุ้นประสาทชนิดแอมเฟตามีนครั้งแรก คือ 19.8 (6.6) ปี ผู้ป่วย 48 คน เคยเสพโดยวิธีสูดรมควัน และ 20 คน เคยเสพโดยวิธีรับประทาน ผู้ป่วย 47 คน มีอาการที่เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยโรค DSM-IV ว่าเป็น amphetamine dependence อาการหลงผิดว่ามีคนมาปองร้าย (persecutory delusion) หรืออาการหูแว่ว (auditory hallucination) ซึ่งเป็นอาการทางจิตที่พบบ่อยที่สุดสองอาการแรก ที่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของการเป็นโรคจิต พบในผู้ป่วย 40 คน มีผู้ป่วย 7 คน ที่พบอาการทางลบของโรคจิตเภท (schizophrenic negative symptoms) ในระหว่างการสัมภาษณ์ นอกจากนี้มีผู้ป่วยอีก 7 คน ที่มีอาการเข้าได้กับโรค amphetamine-induced mood disorder,depressive features ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของ DSM-IV
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: เมทแอมเฟตามีน, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิตจากยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, โรคจิต, amphetamine, metamphetamine psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000031

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต