เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญพรรณ์ ชิตวร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 162. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ภาวะซึมเศร้าเป็นอารมณ์ที่ผิดปกติอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตของวัยรุ่น และถ่าไม่ได้รับการช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นอาจทำให้วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงขึ้น ซึ่งพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ลดความผิดปกติด้านอารมณ์ แต่การนำมาใช้ลดอารมณ์ซึมเศร้าในวัยรุ่นยังมีการศึกษากันน้อย และไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมมหานคร ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับต้นจากการทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) ที่มีคะแนนระหว่าง 15-20 คะแนน ทำการจับคู่กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในด้านเพศ ผลการเรียนเทอมสุดท้าย และระดับคะแนนภาวะซึมเศร้า และสุ่มตัวอย่างโดยจับฉลากแต่ละคู่เข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 18 คน กลุ่มควบคุมได้รับการแนะแนวจากทางโรงเรียนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ ดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ 14 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2545 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-way analysis of variance ) และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ Scheffe สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยำสคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้านัอยกว่าก่อนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ พยาบาลจิตเวชและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นควรตระหนักและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในชุมชน โดยสนับสนุนให้นำโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์มาใช้ลดภาวะซึมเศร้า อันเป็นการป้องกันอาการผิดปกติทางจิตที่รุนแรงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
read go married and want to cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, ภาวะซึมเศร้า, ซึมเศร้า, วัยรุ่น, พฤติกรรมบำบัด, ปัญหาสุขภาพจิต, ภาวะซึมเศร้าในเด็ก, เด็ก, นักเรียน, สุขภาพจิตวัยรุ่น, อารมณ์เศร้า, การพยาบาลจิตเวช, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000051

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต