เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย จักรพันธ์ ม.ล.

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 104-105

รายละเอียด / Details:

สุขภาพจิตที่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจภาวะสุขภาพจิตของคนไทยและหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจเป็นประชาชนไทยอายุ 15-60 ปีจาก 4 ภาคทั่วประเทศยกเว้นเขตกรุงเทพฯได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นอตน ดำเนินการสำรวจในช่วงเดือน ธันวาคม 2543-มกราคม 2544 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมุลทั่วไป และแบบชี้วัดสุขภาพจิตชุด 66 ข้อของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมี 4 องค์ประกอบหลักและ 20 องค์ประกอบย่อย สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคและหาความสัมพันธ์ คือ One-Way ANOVA และ Chi-square ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ดี (p=0.05) คือ เพศชาย การมีอายุทีมากกว่าการมีคู่และอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ และการมีรายได้สูง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชาชนประมาณครึ่งหนึ่งยังมีปัญหาทางสุขภาพจิต โดยองค์ประกอบของสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาในแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกัน (p<0.05) ชี้ให้เห็นว่า แนวทางที่จะนำมาใช้พัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิตควรพิจารณาให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามการพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขึ้นนั้นยังคงต้องดำเนินไปในลักษณะขององค์รวม เพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ การเรียนรู้จุดอ่อนที่เป็นปญหาจะช่วยให้การพัฒนางานสุขภาพจิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
cheaters wife affair read
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
abortion personal stories site suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิต, สำรวจ, สุขภาพจิตคนไทย, ประชาชนไทย, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000030

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต