เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทบาทพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตจังหวัดสุโขทัยปี 2544

 

ผู้วิจัย/Authors: ปิยะนันท์ รักษ์บริสุทธิศรี

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตจังหวัดสุโขทัยปี 2544

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 73

รายละเอียด / Details:

วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน พบว่าประชาชนขาดที่พึ่ง ขาดที่ปรึกษา เพราะห่างเหินจากกิจกรรมทางศาสนา ค่านิยม และจริยธรรมทางสังคม ยึดติดในวัตถุนิยมมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคม และปัญหาสุขภาพจิตตามมา อีกทั้งบุคลากรในการบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตขาดแคลน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการที่จะทำให้กลไกยุทธศาสตร์งานสุขภาพจิตขับเคลื่อนไป มีเป้าหมายให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาระในการบำบัดรักษาของสถานบริการต่อไป ดังนั้นการลดปัญหาสุขภาพจิตของคนในชุมชนจึงต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุโขทัย มีความมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ บุคลากรสาธารณสุขและผู้สูงอายุ มีบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต การให้การปรึกษา การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชชุมชน และการสร้างเครือข่ายงานสุขภาพจิต โดยมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข คณะสงฆ์ ผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเป็นวิทยากร และร่วมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนโดยการประชุม อบรม และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อให้สามารถเชื่อโยงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชชุมชน อย่างหลากหลาย เช่น การจัดค่ายคุณธรรม การจัดให้มีศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในวัด การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดด้วย Matrix Program เทศน์สั่งสอนแทรกสุขภาพจิต ลานเทศนลานธรรม การจัดทำสื่อสุขภาพจิต ร่วมจัดทำอุทยานการศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุโดยการจัดให้มีเครือข่ายชมรม ทุกชมรมสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนให้พึ่งตนเองได้และยังสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตคนในครอบครัว ชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด ผลการดำเนินงานพบว่า 1. จังหวัดสุโขทัยเกิดเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชนครอบคลุมระดับหมู่บ้านถึงจังหวัดที่สามารถประสานการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับเครือข่ายต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น คณะสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ แกนนำนักเรียนด้านสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เครือข่ายที่สร้างขึ้นสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การใช้สารเสพติดของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: พระสงฆ์, สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, สุโขทัย, ผู้นำชุมชน, สุขภาพจิตชุมชน, ชุมชน, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00003

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต