เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุริย์ฉาย คิดหาทอง

ชื่อเรื่อง/Title: ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 156. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำนายคุณภาพชีวิตจาก ความหวัง และความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่บิดา หรือมารดาเป็นโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา จำนวน 267 คน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากรเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามคุณภาพชีวิตชุดย่อขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BRIEF-THAI) แบบวัดความหวังของเฮิร์ท (Herth Hope Index) แบบสอบถามความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี (Antonovsky) และทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .89,.81 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่าเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ส่วนใหญ่มีความหวังอยู่ในระดับสูง และมีคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในการมองโลกอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ความหวัง และความเข้มแข็งในการมองโลกสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ได้ร้อยละ 44.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยความหวังสามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้มากกว่าความเข้มแข็งในการมองโลก (B=.509 และ .249 ตามลำดับ) จากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยในการประเมินคุณภาพชีวิต และควรส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นคงมีความหวังและมีความเข้มแข็งในการมองโลก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: โรคเอดส์, คุณภาพชีวิต, วัยรุ่น, นักเรียน, เด็ก, เอดส์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00000050

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต