เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้บริการคลายเครียดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขต 4

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรา ถิรลาภ

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการคลายเครียดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขต 4

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3, กันยายน 2545, หน้า 179-186

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจรูปแบบ ลักษณะการให้บริการคลายเครียด ปัจจัยด้านบุคลากร วิธีการ/เทคนิค วัสดุอุปกรร์ งบประมาณและปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานให้บริการคลายเครียดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขตสาธารณสุขที่ 4 ตัวอย่างได้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คน จำนวน 54 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสำมะโน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น รวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน 43 ชุด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการให้บริการคลายเครียด ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการให้บริการคลายเครียดผสมผสานอยู่ในงานบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 55.8 โดยใช้ห้องรวมกับงานอื่นๆ ร้อยละ 62.8 เปิดให้บริการทุกวัน ร้อยละ 69.8 ลักษณะการให้บริการเป็นแบบเฉพาะบุคคลร้อยละ 76.7 ผู้มารับบริการมีทั้งผู้มารับบริการเองโดยตรง ปละเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในที่เจ้าหน้าที่ส่งตอมารับบริการบุคลากรที่ให้บริการมีหน่วยงานละ 1-2 คน ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการแต่ความรู้ที่มียังไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีแผ่นพับ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน คือบุคลากรไม่เพียงพอ สถานที่ให้บริการไม่เป็นสัดส่วน ขาดวัสดุอุปกรณ์ ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ มีผู้มารับบริการน้อยและแนวทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women looking to cheat link when a husband cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: ความเครียด, การคลายเครียด,บริการสุขภาพจิต, การให้บริการคลายเครียด, กิจกรรมพยาบาล, เทคนิคคลายเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000295

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ