เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา จรัสสิงห์

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3, กันยายน 2545, หน้า 161-170

รายละเอียด / Details:

การศึกษา "สุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร" เป็นการสึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นตำรวจจราจรที่สุ่มเลือกจาก 3 กองกำกับการ และอีก 1 ฝ่าย จำนวน 425 ราย เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและแบบสำรวจสุขภาพจิตสำหรับคนไทย (TMHQ) ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละและค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่าตำรวจจราจรมีภาวะสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 58.1 และมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 41.9 โดยพบปัญหาอาการทางกายมากที่สุดร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านความวิตกกังวล ด้านอาการซึมเศร้า ด้านอาการทางจิต และด้านการปรับตัวท่างสังคมคิดเป็นร้อยละ16.2, 13.2, 5.2 และ 1.6 ตามลำดับ ในส่วนของปัญหาที่ทำให้เครียด กังวลทุกข์ใจมากที่สุด คือ ปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาได้แก่ ปัญหาการทำงานและปัญหาครอบครัว เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพทางการเงิน ภาระรับผิดชอบบุคคลอื่น บ้านพักอาศัย และปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นยศมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางดำเนินการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตำรวจจราจรต่อไป
why most women cheat signs of infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: สุขภาพจิต, ตำรวจจราจร, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000291

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ