เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินโครกงารนำร่องการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินโครกงารนำร่องการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2545, หน้า 113-122

รายละเอียด / Details:

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ดำเนินโครงการนำร่องการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในปีงบประมาณ 2544 โดยจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหลักได้แก่บุคลากรของกรมราชทัณฑสถานหญิงกลางรวมจำนวน 100 คน การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์ที่จะประเมินกระบวนการและผลการอบรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังต่อไป วิธีการศึกษา ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ และการฝึกปฏิบัติโดยการทดสอบความรู้ การสังเกต การอภิปรายปฏิกิริยาต่อการอบรม โดยการตอบแบบสอบถาม การอภิปรายกลุ่มย่อย การประเมินการปฏิบัติงานจากแบบรายงานการปฏิบัติงานกับการนำเสนอผลงานในกลุ่มของผู้เข้าอบรมและการตอบแบบสอบถามของผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ โดยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ wilcoxon Signed Ranks Test วิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ตอบทั้งในแบบประเมินและการอภิปรายกลุ่ม พบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักมีระดับความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มมีเจตคติที่ดีต่อตนเองในการมีบทบาทช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง มีทักษะในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างการอบรมในระดับปานกลาง หลังการอบรมได้นำความรู้และแนวคิดจากการอบรมไปช่วยเหลือผู้ต้องขังและจัดทำโครงการการพัฒนาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในหน่วยงานของตน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ควรขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังทุกคน และอาสาสมัคร รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการอบรม
My wife cheated on me click here all wives cheat
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat link when married men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การประเมินการอบรม, การดูแลสุขภาพจิต,ผู้ต้องขัง, เรือนจำ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000283

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ