เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการทำกิจกรรมบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม

 

ผู้วิจัย/Authors: จริยา วัฒนโสภณ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการทำกิจกรรมบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, กันยายน 2544, หน้า 140-146

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้า ของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวันรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางกาย และหรือทางเพศที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ บ้านพญาไท จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินระดับสติปัญญาแบบประเมินความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง(Coopersmith Self-Esteem, Inventory : CDEI) และประเมินภาวะซึมเศร้า (Children Depression Inventory : CDI) กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบำบัด เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 15 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Unpaired t-test ผลการวิจัยพบว่าก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ภายหลังการทดลองทำกิจกรรมบำบัด กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้า ต่ำ กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทำกิจกรรมบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้า ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม โปรแกรมกิจกรรมบำบัดที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีผลทำให้ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น และภาวะซึมเศร้าน้อยลง ดังนั้นแนวคิดของการทำกิจกรรมบำบัดจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาทางจิตใจ และฟื้นฟูศักยภาพของเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters click here read
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat link how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: กิจกรรมบำบัด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง, ทารุณเด็ก, ซึมเศร้า, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิิตเวช, กลุ่มกิจกรรม, ภาวะซึมเศร้า, เด็กวัยรุ่น, กลุ่มบำบัด, self esteem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000270

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ