เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของประชาชนจังหวัดนครพนม

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของประชาชนจังหวัดนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 100-101

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของประชาชนในจังหวัดนครพนม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเผชิญความเครียด ความคิดเห็นส่วนบุคคล รวมทั้งวิธีการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนจังหวัดนครพนม ผลที่ได้ กลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม เป็นเพศชายร้อยละ 48 แพศหญิงร้อยละ 52 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพเกษตรกรรม การศึกษาระดับประถมศกึษา พบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความเครียดร้อยละ 24.7 สาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัว และได้รับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจโดยบริการให้การปรึกษาและบริการคลินิกคลายเครียด สำหรับประชาชนในชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.6 เพศชาย ร้อยละ 30.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี สถานภาพสมรสคู่ การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อปี และมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพเกือบ ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่กับครอบครัวร้อยละ 95.7 ซึ่งผลจากการประเมินความเครียดพบว่า ประชาชนร้อยละ 91 ไม่มีความเครียดมีเพียงร้อยละ 9 ที่มีความเครียดโดยมีความเครียดในระดับเล็กน้อยร้อยละ 5 ปานกลางร้อยละ 2 และเครียดมากร้อยละ 4.3 การศการ้อยละ 4 และความวิตกกังวล ร้อยละ 3.8 และเมื่อเกิดความเครียด ประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการที่จะจัดการกับความเครียด 3 อันดับแรกดังนี้ นอนพักผ่อน ร้อยละ 93.4 ทำจิตใจให้สบายไม่คิดมากร้อยละ 92.7 และชมโทรทัศน์ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ ร้อยละ 89.4
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ความเครียด, เครียด, ประชาชน, ชุมชน, นครพนม, ภาวะเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000027

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต