เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 153. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล 3) ศึกษาผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กระบวนการวิจัยอาศัยผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ญาติและครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดความวิตกกังวล แบบประเมินภาวะสุขภาพ แบบประเมินการมีส่วนร่วมของแกนนำและประชาชน แนวคำถามใกนารสนทนากลุ่ม และแนวคำถามใกนารสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง ใช้สถิติ Chi-square test และ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และตีความ ผลการวิเคราะห์ปัญหาแะลสถานการณ์ พบว่าผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันเมื่อมีความวิตกกังวล ต้องพึ่งพิงยา ขาดยาไม่ได้ และคิดว่าตนเองไม่มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ ในขณะที่ญาติและครอบครัว รวมทั้งแกนนำชุมชนกไม่เห็นความสำคัญ และไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร เจ้าน้าที่สาธารณสุขรู้สึกไม่มั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ซึ่งมักมีอาการไม่สุขสบายทางกายและจิตใจหลายอย่างร่วมกัน เมื่อได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และร่วมกันระดมสมองจนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง มีวิธีการจัดการกับความเครียด มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็ยังมีการฝึกปฏิบัติเพื่อคลายเครียด ตลอดจนการกำหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการติดตามประเมินผล พบว่ามีรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล โดยมีกระบวนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน จนเกิดความไว้วางใจ เกิดการยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน ญาติและครอบครัวมีความเข้าใจ ใส่ใจและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ส่วนแกนนำชุมชนเองก็รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลร่วมกัน ส่วนผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีอากรไม่สุขสบายต่างๆ และระดับความวิตกกังวลลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการพึ่งพิงยาน้อยลงเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าโครงการวิจัยครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married women who love to cheat meet to cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: การพัฒนา, การมีส่วนร่วมของชุมชน, ผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, วิตกกังวล, ภาวะกังวล, ชุมชน, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000048

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต