เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยเสี่ยงของการกลับมารักษาซ้ำภายในระยะ 3 เดือนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ยุพารัตน์ คุณุรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเสี่ยงของการกลับมารักษาซ้ำภายในระยะ 3 เดือนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 99

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำ และปัจจัยเสี่ยงของกลับมารักษาซ้ำภายใน 3 เดือน ของผู้ป่วยที่ท่รับการรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ Cross-sectional study ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544-31 มีนาคม 2544 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกประวัติผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ลักษณะของผู้ป่วยที่ถูกคัดออกจากการศึกษาคือ 1. รับไว้รักษาด้วยโรคทางกายซึ่งเป็นญาติเจ้าหน้าที่ 2. ผู้ป่วยที่รับ Refer กลับจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 3. ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลไม่มีแฟ้มประวัติหรือ OPD card ดังนั้นจึงเหลือกลุ่มตัวอย่างจำนวน 284 คน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มศึกษา คือผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำภายใน 3 เดือน 2. กลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำนานกว่า 3 เดือน ผลการศึกษา พบว่าความชุกของการกลับมารักษาซ้ำ มีร้อยละ 42.6 ซึ่งเป็นการกลับมารักษาซ้ำภายใน 1 เดือน ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 26.8 ภายใน 3 เดือน โดยลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำมีดังนี้ เพศชาย ร้อยละ 82.0 อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 72.1 (เฉลี่ย 33 ปี) ผู้ป่วยโรคจิตเภทร้อยละ 68 มีระยะเวลาการเจ็บป่วยทางจิต 1-5 ปี ร้อยละ 46.1 รับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งที่ 2 ร้อยละ 43.8 ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลก่อนกลับมารักษาซ้ำ 15-21 วัน ร้อยละ 46.1 (เฉลี่ย 26 วัน) อาการผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายก่อนกลับมารักษาซ้ำ พบว่ามีอาการดีขึ้นสามารถกลับไปอยู่บ้านได้ ร้อยละ 62.4 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ร้อยละ 30.3 ผู้ป่วยยังมีอาการทางจิตเหลืออยู่รวมทั้งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปรับขนาดยาขณะอยุ่โรงพยาบาล ร้อยละ 70.4 ส่วนสาเหตุของการกลับมารักษาซ้ำเนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ยาจิตเวชที่ผู้ป่วยได้รับกลับบ้านก่อนกลับมารักษาซ้ำ เป็นวันละ 4 เม็ดขึ้นไป ร้อยละ 64.1 และจำนวนครั้งที่ต้อง รับประทานยาต่อวัน 3 ครังขึ้นไป ร้อยละ 59.9 ในขณะที่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารักษาซ้ำภายในระยะ 3 เดือน คือ จำนวนการกลับมารักษาซ้ำในรอบ 1 ปี (OR=6.44, 95% CI=3.49-11.94) ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยที่มีประวัติการมารักษาซ้ำ 2 ครั้งต่อปี ขึ้นไป เสี่ยงต่อการกลับมารักษาซ้ำภายในระยะ 3 เดือนมากกว่าผู้ป่วยที่มารักษาซ้ำน้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาเฝ้าระวังการกลับมารักษาซ้ำได้ตามลักษณะกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการประเมินอาการผู้ป่วยเมื่อแรกรับและก่อนจำหน่ายด้วยแบบทดสอบที่เชื่อถือได้ 2. ควรวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงแล้วมีการเตรียมผู้ป่วยญาติ และชุมชนก่อนจำหน่ายผู้ป่วย 3. ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นปัญหาควรมีการวินิจฉัยชุมชนทุกครั้งและอย่างต่อเนื่อง
why most women cheat signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat

Keywords: การกลับมารักษาซ้ำ, โรคจิต, ระบาดวิทยา, การวินิจฉัยชุมชน, การจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช, ความชุก, แฟ้มประวัติผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, readmission, readmit, readmitted

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000026

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต