เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตและกลไกทางจิตของผู้ต้องขัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตและกลไกทางจิตของผู้ต้องขัง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 151-152. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต กลไกทางจิต ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับการใช้กลไกทางจิตเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิต กลไกทางจิตกับลักษณะทางประชากรและสังคม และเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิต กลไกทางจิตกับคดีของผู้ต้องขัง วิธีการศึกษา ศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 5,303 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 4,313 คน ผู้ต้องขังหญิง 990 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Stratified systematic random sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสภาวะสุขภาพจิต โดยใช้ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยของอภิชัย มงคล และคณะ (2544) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 และแบบสอบถามกลไกทางจิต DSQ-40 ฉบับภาษาไทยของ ชัยยศ จิตติรังสรรค์ (2544) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมุลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน Chi-Square Test, Kruskal-Wallis Test และ Correlation Coefficient Test ผลการศึกษา พบว่า สุขภาพจิตของผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไป (ร้อยละ 55.8) มีการใช้กลไกทางจิตแบบ Mature defenses บ่อยที่สดุ รองลงมาใช้กลไกทางจิตในแบบ Neurotic defenses และ Immature defenses ตามลำดับ สุขภาพจิตผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ กลไกทางจิตในระดับ่ำโดยที่ระดับความสัมพันธ์ ของ Mature defenses (r=.26, p<.001 และ r=.13, p<.001 ตามลำดับ) และ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้กลไกทางจิต Immature defenses ในระดับต่ำ (r=-.10,p<.001) กลุ่มผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่าและกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ำมีความชุกของสุขภาพจิตต่ำกว่าคนปกติมากกว่ากลุ่มผ ู้ต้องขังที่มีอายุ และระดับการศึกษาสูง นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรก และผู้ต้องขังที่มีคดีเดียวมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ผู้ต้องที่ต้องโทษมากกว่าหนึ่งครั้งและผู้ต้องขังที่มีหลายคดี ผู้ต้องขังหญิงมีการใช้กลไกทางจิตแบบ Mature Defenses, Neurotic Defenses และ Immature Defenses บ่อยกว่าผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังสูงอายุมีการใช้กลไกทางจิตแบบ Mature Defenses, Neurotic Defenses สูงกว่าผู้ต้องขังที่มีอายุต่ำกว่าผู้ต้องขังที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าใช้กลไกทางจิตแบบ Mature Defenses สูงกว่าผู้ต้องขังที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือใช้กลไกทางจิตแบบ Neurotic Defenses สูงกว่าผู้ต้องขังที่มีระดับการศึกษา ผู้ต้องขังที่ต้องคดีมากกว่าหนึ่งครั้งมีการใช้กลไกทางจิตแบบ Mature Defenses ต่ำกว่าผู้ต้องขังที่ต้องคดีครั้งแรก ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สภาวะสุขภาพจิตและการใช้กลไกทางจิตของผู้ต้องขัง ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมสภาวะสุขภาพจิตและการใช้กลไกทางจิตแก่ผู้ต้องขังให้มีสภาวะสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งสามารถใช้กลไกทางจิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ต้องขัง, สุขภาพจิต, นักโทษ, เรือนจำ, กลไกทางจิต, แบบประเมิน, จิตวิทยา, ภาวะสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000047

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต