เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภิอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สาโรช คำรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภิอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2544, หน้า 73-80

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2542 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 9 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้จำนวนตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั้งสิ้น 1,720 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง 5 ส่วนคือ1. ข้อมูลภูมิหลัง 2. แบบสำรวจบุคลิกภาพ MPI 3. แบบวัดความเชื่อในความสามารถของตน ของ Sherer และคณะ 4. แบบวัดลักษณะ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 5. แบบสอบถามวิธีการเผชิญปัญหาซึ่งคณะผู้วิจัยครั้งนี้ ได้สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้วิธีการเผชิญปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตัวอยู่ในระดับปกติมากที่สุด (ร้อยละ 81.5) และมีบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลอ่อนไหวง่าย-มั่นคง ในระดับปกติมากที่สุด (ร้อยละ 60.3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยรับรู้ความสามารถของตนเอง เท่ากับ 46.68 และมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเท่ากับ 53.84 นกัเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความสามารถของตนเท่ากับ 10.36 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เท่ากับ 3.92 เพศและบุคลิกภาพแบบวิตกกังวลอ่อนไหวง่าย-มั่นคง ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.010, p=.000) การรับรู้ความสามารถของตน และลักาณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=.000, p=.000)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife

Keywords: การเผชิญปัญหา, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อุบลราชธานี, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000259

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ