เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิจัยประเมินผลโครงการประชาสังคมกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริวรรณ เพียรสุข

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยประเมินผลโครงการประชาสังคมกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2544, หน้า 53-62

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการโดยมีขอบเขต ของการประเมินคือ ประเมินกิจกรรมที่แกนนำชุมชนกำหนดขึ้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนประเมินทัศนคติ ความรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และประเมินการดำรงชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยุ่ในชุมชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ญาติของผู้ป่วยจิตเวช แกนนำชุมชน ประชาชนทั้ง 6 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรจากโรงพยาบาลพระสรีมหาโพธิ์ และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเหต และจากเอกสาร รายงานผลการวิจัยพบว่า แกนนำชุมชน กำหนดกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช มีความครอบคลุมการดูแลทั้ง กาย ใจ สังคม และอาชีพ แกนนำชุมชน ร้อยละ 97 มีความเข้าใจ เห็นใจ ผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น และมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนดีขึ้น ความถี่ของอาการทางจิตที่กำเริบนั้นลดลง โดยร้อยละ 75 ไม่กล้าเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ไม่ถูกกักขังและร้อยละ 97 มีการรับประทานยาต่อเนื่อง ช่วยเหลือตนเองได้ดี ดูแลความสะอาดตนเองได้ ช่วยเหลืองานภายในครอบครัวได้ ประกอบอาชีพได้ กล้าเข้าสังคม ญาติผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 98 มีความเข้าใจ เห็นใจผู้ป่วยมากขึ้น ประทับใจที่คนในชุมชนห่วงใย คอยช่วยเหลือ ส่วนประชาชนในชุมชน ร้อยละ 90 มีความเห็นใจผู้ป่วยมากขึ้น เข้าใจสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วย อยากให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวช รู้สึกชื่นชมแกนนำชุมชนที่ช่วยดูแลผู้ป่วยบทสรุป โครงการนี้มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสมควรแก่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆ
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman open infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: วิจัยประเมินโครงการ, ผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, การพยายาลจิตเวชชุมชน, ครอบครัว, การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000255

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ