เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินโครงการการพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติสุดา ธรรมโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินโครงการการพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2544, หน้า 43-52

รายละเอียด / Details:

การะเมินผลโครงการครั้งนี้ เพื่อประเมินทัศนคติและการปฏิบัติตัวของญาติที่มีต่อผู้ป่วยโรคจิต การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคจิตตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ คือ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย ขุขันธ์ และศรรัตนะ หลังจากที่ได้ดำเนินโครกงารไปแล้วเป็นเวลา 8 เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยโรคจิตทุกคน รวม 42 คน ญาติของผู้ป่วยโรคจิตจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ครอบครัวละ 1 คน รวม 42 คน รวมทั้งเพื่อนบ้านและแกนนำชุมชนที่สุ่มตัวอย่างมา จำนวน 48 คน ดำเนินการเก้บข้อมูล ระหว่างวันที่14-27 มิถุนายน 2543 โดยวิธีสัมภาษณ์ญาติและผู้ป่วยด้วยแบบสัมภาษณ์ญาติเพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิต แบบสัมภาษณ์ญาติเพื่อประเมินทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยโรคจิตและแบบสัมภาษณ์การรับรู้ของผู้ป่วยโรคจิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของญาติที่กระทำต่อผู้ป่วยโรคจิตตามลำดับ และใช้วิธีสนทนากลุ่มกับเพื่อนบ้านและแกนนำชุมชน ด้วยแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ การบรรยายและตีความ พบว่าผู้ป่วยโรคจิต มากกว่าร้อยละ 50 มีทักษะด้านสังคม และชุมชน สามารถทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวได้ในระดับดีถึงดีมาก ผู้ป่วยเกินร้อยละ 80 รับรู่ว่าญาติมีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการยอมรับจากญาติในการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคจิต ผู้ป่วยรับรู้ว่าญาติยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 95 การประเมินด้านทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิตผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคจิต มีความอดทนและยอมรับในพฤติกรรมของผู้ป่วยได้มากขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น พบว่า เพื่อนบ้าน แกนนำชุมชนและบุคคลต่างๆ ในพื้นที่มีความคิดเห็นต่อผู้ป่วยว่าอยากช่วยเหลือเพราะถ้าเราเป็นผู้ป่วยก็คงอยากหายเหมือนกัน และที่สำคัญ มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยชุมชนที่จะดูแลผู้ป่วยโรคจิตร่วมกัน จากผลการประเมินนี้ทำให้เห็นว่าพลังของชุมชน มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนางานสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี การขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระสรีมหาโพธิ์ และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและส่งเสริมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับญาติเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคจิตได้ดียิ่งขึ้น
website link wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การพัฒนา, เครือข่าย, ทัศนคติ, พฤติกรรม, ชุมชน, จิตเวชชุมชน, ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคจิต, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคจิต. ผู้ป่วยโรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000253

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ