เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 150. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยในปี พ.ศ. 2544 และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย แต่การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษานี้เป็นการพัฒนาเครื่องมืออีกครี้งโดยใช้ตัวอย่างจากประชาชนทั่วทุกภาค วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ขอบเขตของการวิจัย คือศึกษากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชาชน 5 ภาคของประเทศไทย ระบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาความตรงตามเนื้อหา โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ครั้ง ได้เครื่องมือฉบับร่าง 80 ข้อนำไปทดสอบภาษาใน 5 ภาคของประเทศโดยการทำ Focus group จำนวน 40 กลุ่ม และทดลองใช้เครื่องมือ 120 ชุด จากนั้นปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ระยะที่ 2 ศึกษาความตรงตามโครงสร้างครั้งที่ 1 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,024 คน (ขนาดตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตร) จาก 5 ภาค คือ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนิอ และภาคใต้ แบ่งประชากรออกเป็นเขตเทศบาล และเขตชนบท จำแนกออกเป็นจังหวัดที่มีรายได้ร่ำรวย ปานกลาง ยากจน สุ่มตัวอย่างแบบ Multistage Random Sampling ระยะที่ 3 ศึกษาความตรงตามโครงการสร้างครั้งที่ 2 และหาค่าปกติ (Norm) ของคนไทย ขนาดตัวอย่าง 2,400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับการศึกษาระยะที่ 2 ใช้เวลาในการศึกษาทั้ง 3 ระยะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545-มิถุนายน 2546 ใช้สถิติเชิงบรรยาย Factor analysis, Kappa statistic, Cronbach's alpha Coefficient ผลการศึกษา จากการศึกษาระยะที่ 1-2 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยประกอบด้วย 4 Domain คือ 1. Mental state 2. Mental capacity 3. Mental quality 4. Supporting factors ประกอบด้วย 21 Subdomain มีคำถามในการศึกษาระยะที่ 2 เหลือ 73 ข้อ สำหรับผลการศึกษาในระยะที่ 3 จะนำเสนอดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ และฉบับสั้น ค่าปกติ (Norm) ของเครื่องมือทั้งสองฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็นสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป และสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ตลอดจนค่าความสอดคล้อง (Agreement) ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตระหว่างดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น สรุปผลการวิจัย แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย สามารถนำไปประเมินภาวะสุขภาพจิตของรายบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อทราบถึงสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง หน่วยงานหรือชุมชนและการให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การใช้เครื่องมือนี้ประเมินภาวะสุขภาพจิตควรดำเนินการห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
spy phone apps android go spyware for android phone
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต, สุขภาพจิตคนไทย, ดัชนี, สุขภาพจิต, ความตรงตามเนื้อหา, ความตรงตามโครงสร้าง, แบบประเมิน, แบบประเมินสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000046

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต