เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, มกราคม 2544, หน้า 10-17

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ ของนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนจาก 30 โรงเรียน ในกลุ่มสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณุสำรวจพบว่านักเรียนที่มีปัญหาการเรียนทั้งสิ้น 314 คน โดยใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 2-15 ปี และแบบประเมินความสามารถทางอารมณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Goleman โดยนำไปทดลองใช้และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ผลการวิเคราะห์พบว่า ร้อยละ 64.97 นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน มีความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 90) และร้อยละ 72.29 มีความสามารถทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ(r = .369) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women looking to cheat site when a husband cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: เชาวน์ปัญญา, ความสามารถทางอารมณ์, อารมณ์, นักเรียน, สติปัญญา, ปัญหาทางด้านอารมณ์, สุขภาพจิตเด็ก, ปัญหาสุขภาพจิต, ปัญหาการเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000248

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ