เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทารุณทางเพศในเด็ก : ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชรี อ้นนาค

ชื่อเรื่อง/Title: การทารุณทางเพศในเด็ก : ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, มกราคม 2544, หน้า 1-9

รายละเอียด / Details:

การทารุณทางเพศในเด็กเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจและสถาบันครอบครัว การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ จำนวน 11 ราย และสมาชิกครอบครัวอีก 20 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลแนวลึกของเด็กที่ถูกทารุณทางเพศในเรื่องข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาทั่วไปของครอบครัว ผลกระทบจากปัญหาการทารุณทางเพศที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว และกลไกการปรับตัวของครอบครัว โดยการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ถูกกระทำทารูณทางเพศของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับการสัมภาษณ์แนวลึก การทำกลุ่มสัมมนา และการสังเกตจากปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวโดยตรงในช่วงการทำกิจกรรมค่าย ครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า ทุกครอบครัวที่ประสบเหตุมีความบกพร่องในส่วนของภารกิจพื้นฐาน ภารกิจด้านพัฒนาการ และภารกิจในการเผชิญภยันตราย ผู้ถูกทารุณทางเพศและสมาชืกครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบรุนแรงด้านอารมณ์จิตใจและปัญหาพฤติกรรม โดยสัมพันธ์กับการใช้กลไกการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ผลการศึกษาแสดงถึงความจำเป็นในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูให้ครอบครัวเหล่านี้สามารถกลับคืนมาใกล้เคียงความปกติและพัฒนาตนเองต่อไปในสังคมได้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ทารุณทางเพศ, เด็ก, ครอบครัว, กลไกการปรับตัว, ปัญหาพฤติกรรม, อารมณ์, กลไกการปรับตัว, ทารุณเด็ก, พฤติกรรม, สุขภาพจิตเด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000245

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ