เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่องานทันตกรรมในปัญหาทันตสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญขวัญ ชาลีภา

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่องานทันตกรรมในปัญหาทันตสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2542. หน้า 159-168

รายละเอียด / Details:

เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อบริการทันตกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาทันตสุขภาพจิตสำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการพัฒนางานบริการทันตสุขภาพจิต โดยศึกษาปัญหาใน 5 ด้าน คือ ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น ความสนใจ และความต้องการ ทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 1,900ราย และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละและอัตรส่วน ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนของผู้ที่เคยได้รับบริการทันตกรรมต่อผู้ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าวเป็น 2:1 และในกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์เดิมนั้นพบว่า อัตราส่วนของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีได้ต่อผู้ที่จำไม่ได้เป็น 10:11 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของประสบการณ์ที่ไม่ดีคือ มีอาการปวด ซึ่งเป็นผลจากการทำฟันมากที่สุดร้อยละ 40 ด้านความรู้พบว่า ผู้ที่ไปรับบริการทันตกรรมเพื่อรักษาฟัน เมื่อมีปัญหาของสุขภาพช่องปากและจากความจำเป็นบังคับ มีจำนวนมากกว่าผู้ที่ไปรับบริการเพราะสนใจดูแลสุขภาพฟัน ของตนเองในอัตรา 13:5 ด้านความคิดเห็น พบว่าการไม่ยอมไปรับบริการ ทันตกรรม โดยมีสาเหตุจากการตอบโต้ความเครียดทางอารมณ์ต่อสาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิตเป็นอัตรา 19:10 ด้านความสนใจพบว่าร้อยละ 43.3 เลือกรับบริการจากคลินิกเอกชนและให้ความสนใจต่อการจัดให้มีบริการคำปรึกษาปัญหาทันตสุขภาพจิตสูงถึงร้อยละ 85.1 ด้านความต้องการพบว่า รูปแบบการให้บริการคำปรึกษาด้วยการพบพูดคุยกับทันตแพทย์มากที่สุดรอ้ยละ 55.1 และหัวข้อที่ต้องการปรึกษามากที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 38.8 ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนางานบริการทันตกรรมในด้านการให้คำปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาทันตสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความคิดเห็น, ความคิดเห็นและความต้องการ,บริการทันตกรรม,ปัญหาทันตสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000238

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ