เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญชัย นวมงคลวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 144. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การมอบเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีเด็กและเยาวชน ประมาณ 5-10% ของผู้ถูกจับกุมใหม่ในแต่ละเดือน มีปะวัติเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนและมากกว่า ร้อยละ 80 กระทำความผิดด้วยปัญหายาเสพติดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการดูแลเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตโดยผสมผสานเข้ากับระบบการดูแลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่าระบบการดูแลเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการการพัฒนา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือบุคลากรมีการรับรู้ในบรรยากาศองค์การ และมุมุมมองต่อตนเองต่อเพื่อนร่วมงานต่อการทำงานที่ดีขึ้น และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า ประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน ที่มีการพัฒนาเป็นที่น่าพอใจได้แก่ ด้านการดูแลทางสังคมจิตใจเด็ก ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการศึกษา ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและด้านการเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคมยังจะต้องหาแนวทางการพัฒนาต่อไป จึงจะเป็นไปตามเป้าหมาย
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters go open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี, เยาวชน, เด็ก, ปัญหายาเสพติด, สุขภาพจิต, ระบบการดูแล,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

Code: 00000045

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต