เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภาดา คณะไชย

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 96

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคจิต 2) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการรักษาของผู้ป่วยโรคจิต 3) ศึกษาการล่ามโซ่ กักขังผู้ป่วยโรคจิตในจังหวัดสกลนคร ผลที่ได้ สำรวจผู้ป่วยโรคจิตได้ 970 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 65.88 มีอายุอยู่ในช่วง25-34 ปี ร้อยละ 31.13 จบการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 69.70 สถานภาพสมรสโสดร้อยละ 59.48 ระยะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิต 1-5 ปี ร้อยละ 27.53 เคยรักษาร้อยละ 86.29 การรับประทานยาในปัจจุบันยังรับประทานร้อยละ 64.23 ลักษณะของการรับประทานยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา รับประทานยาทุกเดือนร้อยละ 49.07 ไม่รับประทานยาเลยร้อยละ 49.07 สาเหตุของการไม่รับประทานยา ผู้ป่วยไม่ยอมรบการรักษาร้อยละ 6.70 ไม่มีอาการ/หยุดยาเองร้อยละ 6.39 ขณะทำการสำรวจอาการสงบร้อยละ 77.11 จำนวนครั้งที่เคย Admit ตอบว่าไม่เคย Admit ร้อยละ 83.51 สามารถประกอบอาชีพได้ร้อยละ 52.16 มีผู้ดูแลขณะอยู่ในชุมชนร้อยละ 85.77 ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ร้อยละ 89.28 ผู้ป่วยโรคจิตถูกล่ามขังขณะทำการสำรวจร้อยละ 4.23 (41 คน) ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดอยู่ในอำเภออากาศอำนวย วาริชภูมิ พรรณานิคม 8,6,5 คน ตามลำดับ
website link wife cheaters
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater how many people cheat open
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
meet to cheat femchoice.org why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, โรคจิต, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, สกลนคร, การสำรวจ, สำรวจ, ล่ามโซ่, ล่ามขัง, โซ่ตรวน, จิตเวช, community psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000023

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต