เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจิรา จงสกุล, สิวลี เปาโรหิตย์, วรรณภา แห้วดี, เพ็ญศิริ สมใจ, วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2540 หน้า 21-36

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research )เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่เคยและเคยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ขณะพาผู้ป่วยมารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 200 คน ระหว่างเดือนมกราคมถึง มิถุนายน 2539 โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความพร้อมของครอบครัวด้วย F-test , Correlate การถดถอยพหุแบบขั้นตอน เพื่อหาปัจจัย ในการร่วมพยากรณ์ความพร้อมของครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า 1. การสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อผู้ป่วย การรับรู้ และการเผชิญกับปัญหาของครอบครัว ลักษณะครอบครัว และความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการรักษาผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นผู้ป่วยนอก สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นผู้ป่วยในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆพบว่า เจตคติต่อผู้ป่วยการรับรู้และเผชิญปัญหาของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะครอบครัว และความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านได้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters wife affair read
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: เจตคติ, ทัศนคติ, การเผชิญปัญหา, ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, psychiatry, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000229

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ