เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2541-มกราคม 2542, หน้า 19-28.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของนพกงานรัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจากสถานประกอบการทั้ง 3 ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 471 คน ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในงานโดยการประเมินค่า 5 ระดับ แยกเป็น 14 องค์ประกอบ รวม 46 ข้อ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบความพึงพอใจในงานโดยรวม พบว่า พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ มีความพึงพอใจในงานโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe ปรากฏว่าพนักงานโรงงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมต่ำพนักงานรัฐวิสหากิจและพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในงานโดยรวมระหว่างพนักงานรัฐวิสหกิจและพนักงานโรงแรม
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
percent of women that cheat click how to spot a cheater
cheaters link all women cheat

Keywords: ความพึงพอใจในงาน, โรงแรม, โรงงาน, ภาคเหนือ, รัฐวิสาหกิจ, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000227

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ