เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทรา ธีระสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2540 หน้า 117-126

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเวช ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) จำนวน 317 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู้ภาวะสุขภาพและแบบวัดคุณภาพชีวิต ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทดสอบ ความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค - สแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี โดยมีความพึงพอใจในชีวิตเฉพาะเรื่องมากส่วนความพึงพอใจในวงกว้างของชีวิต และความรู้สึกต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพดีทุกด้าน ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป ความจำกัดในการทำกิจกรรม และสภาพจิตอารมณ์ 3. การรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. สมรรถภาพด้านสังคมและสมรรถภาพด้านการดำรงชีพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยอื่น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต 5. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพและ สมรรถภาพด้านการดำรงชีพ เป็นตัวทำนายคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยทำนายคุณภาพ ชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 33.32
why most women cheat signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: คุณภาพชีวิต, การรับรู้, ภาวะสุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, แบบวัดคุณภาพชีวิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000225

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ