เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 65-78

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเวช เปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ก่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ระหว่างเดือนธันวาคม 2540 ถึงมกราคม 2541 จำนวน 100 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง(Self-help group) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคือแบบวัดทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วย และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาจองครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.73 และ 0.65 ตามลำดับและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC โดยใช้สถิติความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทัศนคติ และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ากลุ่มโดยใช้วิธี t-test ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชหลังเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และมึความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความพึงพอใจของญาติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
click here read here what is infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: ทัศนคติ, ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน, กลุ่ม, กลุ่มกิจกรรม, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, กระบวนการกลุ่ม, ผู้ป่วยโรคจิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000209

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ