เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติเชิงไม่สร้างสรรค์ ทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายในและการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: รุ้งนภา ผาณิตรันต์

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติเชิงไม่สร้างสรรค์ ทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายในและการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 135. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การเสพสารเสพติดของวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่วิกฤต ซึ่งมีผลกระทบที่เป็นอัตราทั้งต่อภาวะสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน จนกระทั่งภาวะสุขภาพของประเทศ แม้ว่ามาตรการต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการป้องกันวัยรุ่นจากการเริ่มใช้สารเสพติด การหยุดเสพ การกลับมาใช้สารเสพติดซ้ำ รวมทั้งการแพร่กระจายของสารเสพติดแต่จำนวนของผู้ใช้สารเสพติดกลับเพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการพัฒนารูแปบบการป้องกันและการบำบัดรักษาผู้เสพสารเสพติด จากประสบการณ์ของผู้รอดพ้นจากการเป็นผู้ใช้สารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ที่ศึกษาทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์ (Dysfunctional attitudes) ต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น โดยส่งผ่านทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายใน (Learned resourcefulness) ซึ่งประกอบด้วยการจัดการกับปัญหาการควบคุมตนเอง การรอคอยผลตอบแทนในอนาคต และการรับรู้สมรรถนะของตนเอง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยวัยรุ่น จำนวน 260 คน ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 81 คนที่ถูกศาลพิพากษาให้คุมประพฤติและกำหนดให้มารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และจำนวน 41 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง วัยรุ่น 181 และ 201 คน รายงานว่ามาและไม่มีประสบการณ์ใช้สารเสพติดตามลำดับ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์ (DAS) และทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายใน (SCS) ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (67.8%) มีอายุ 11-20 ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (86.9%) วิเคราะห์ข้อมูลโดย Binary Logistic regression analyses ทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์เป็นตัวแปรเดียวที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นได้ 39.4% ( ฺฺิฺฺิิิ%2=191.36;a'<.001) ภายหลังควบคุมเพศและอายุ กล่าวคือทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์มีอิทธิพลตรงต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นโดยไม่มีอิทธิพลส่งผ่านทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายใน โดยที่โมเดลโดยรวมสามารถทำนายได้ถูกต้อง 79.3% โอกาสของการเสพสารเสพติดเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อคะแนนของทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน ผลการสึกษาบ่งชี้ถึงการวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาผลของการปรับโครงสร้างการรู้ติด (Cognition restructing)
website link wife cheaters
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married looking to cheat open how can people cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
cheaters link all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ทัศนคติในเชิงไม่สร้างสรรค์, ทัศนคติ, เจตคติ, ทักษะการจัดการกับสิ่งเร้าภายใน, การใช้สารเสพติดวัยรุ่น, วัยรุ่น, สารเสพติด, ยาเสพติด, เด็ก, เยาวชน, สถานพินิจ, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาคสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00000042

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต