เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความซื่อสัตย์ในเด็กไทย วัย 2-6 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: วชิรา กสิโกศล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความซื่อสัตย์ในเด็กไทย วัย 2-6 ปี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันสุขภาพจิต ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2537, หน้า 31-38

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจพัฒนาการด้านความซื่อสัตย์ในเด็กไทย วัย 2 ถึง 6 ปี จำนวน 3,297 คน ในเมืองและชนบทจาก 4 ภาคของประเทศ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage cluster sampling) ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 50.93 ของกลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบพัฒนาการด้านความซื่อสัตย์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างเด็กที่อยู่ในเขตเมืองกับเด็กที่อยู่ในเขตชนบท ในกลุ่มเด็กที่มีอายุมากขึ้น กลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าจะผ่านข้อทดสอบ ได้มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยและอยู่ในครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการผ่านข้อทดสอบดังกล่าวในเด็กที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
website why people cheat in marriage wife cheaters
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife

Keywords: เด็ก, พัฒนาการ, ความซื่อสัตย์, สุขภาพจิตเด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000201

ISSN/ISBN: 0858-6896

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ