เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยจิตเวชในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวช : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยจิตเวชในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 92

รายละเอียด / Details:

สถิติจากรายงานสาเหตุการตาย และการจัดลำดับภาระโรคจากการสูญเสียความสามารถของประชากรโลก 10 อันดับแรกพบว่าปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ีองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงกำหนดให้วันอนามัยโลกประจำปี 2544 เป็นวันแห่งการรณรงค์ด้านสุขภาพจิต โดยมีคำขวัญว่า "ผู้ป่วยทางจิต อย่าคิดผลักไส ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา" (Stop Exclusion : Dare to care) กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการตามโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยทางจิตอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้ป่วยทางจิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนกระทั่งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ผลการดำเนินการ พบว่า ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มีผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ที่ถูกล่ามขัง เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรังมานาน ญาติขาดความสนใจดูแล หลังจากการติดตามเยี่ยมบ้านภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถแก้ไขปัญหาลดการล่ามขังผู้ป่วยได้ทุกราย โดยญาติเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและการดูแลผู้ป่วย มีทัศนคติต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยและญาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
why most women cheat signs of infidelity
click here catch a cheater what is infidelity
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ปลดโซ่ตรวน, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, จิตเวชชุมชน, โซ่ตรวน, ผู้ป่วยจิตเวช, ล่ามขัง, โรคจิต, ชุมชน, ผู้ป่วยโรคจิต, community, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000020

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต