เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ป่วจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title: สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ป่วจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 หน้า 67-77

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษา สัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช ที่มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ปวยและญาติ และศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธภาพภายในครอบครัวขอ่งผู้ปวยจิตเวช จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ขอ่งผู้ป่วยและญาติ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 คน เป็นผู้ป่วยในจำนวน 160 คน และญาติผู้ป่วยจำนวน 160 คน สุ่มมาจากหอผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปชาย-หญิง และญาติของผู้ป่วยจิตเวช เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ ระหว่าง วันที่ 1 ตัลาคม 2541 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/WIN และเปรียบเทียบสัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช ด้วยการวเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัยพบว่า ระดับสัมพันธภาพภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางจนถึงค่อนข้างดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.10-4.59 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบสัมพันธภาพภายในครอบครัวโดยรวม กระจายตามระดับดี ปานกลาง และไม่ค่อยดี มีค่าร้อยละ 43.13, 26.87 และ 30.00 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า อาชีพ รายได้ และเพศมีผลต่อการประเมิน สัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช ส่วนปัจจัยระดับการศึกษา อายุ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการประเมินสัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช
cheater marriage affairs go
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
spy phone free download android spy apps free texting spyware
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สัมพันธภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, สัมพันธภาพ, ครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวช, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, การพยาบาลจิตเวช, โรคจิต, ครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000198

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ