เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีสุดา วนาลีสิน, และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545, หน้าี่ 28-41

รายละเอียด / Details:

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท เลิอกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนมิถุนายน 2544 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกอยู่ในระดับกลาง จำนวน 20 คน และยินดีเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกการแก้ปัญหา ตามโปรแกรมการฝึกการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแนวคิดรูปแบบการฝึกการแก้ปัญหาของเดอ ซูริลล่า (1987) และแนวคิดความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี (1987) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี (1987) และได้ทดสอบหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าขอ่งครอนบาค ได้ค่า .72 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดความเข้มแข็งในการมองโลก 2 ครั้ง คือก่อนและหลังการฝึกการแก้ปัญหา วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็ง ในการมองโลก ก่อนและหลังการฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้สถิติ independent t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกของกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกการแก้ปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
spy phone free download android spy apps free texting spyware
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: จิตเภท, โรคจิต, การพยาบาล, การฝึกการแก้ปัญหา, ความเข้มแข็งในการมองโลก, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเภท, พฤติกรรมบำบัด, สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 0000197

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ