เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: องค์ความรู้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนจังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน ปรัชญ์คุปต์

ชื่อเรื่อง/Title: องค์ความรู้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนจังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 91

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน จังหวัดสกลนคร ตลอดทั้งเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน ผลการศึกษา ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวทั้งหมดจำนวน 21 ราย ตามลักษณะของปัญหาดังนี้ 1) เป็นผู้ป่วยถูกล่ามขังจำนวน 18 ราย ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และไม่ถูกล่ามขังซ้ำ จำนวน 15 ราย และยังคงถูกล่ามขังในชุมชน จำนวน 3 ราย 2) เป็นผู้ป่วยพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายภรรยาตนเองถึงแก่ชีวิต จำนวน 1 ราย ปัจจุบันถูกขังอยู่ในเรือนจำ และ 3) เป็นผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจำนวน 2 ราย องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ พบว่า จากการที่ครอบครัว อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความสนใจ เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ป่วยเองให้ความร่วมมือในการรักษา และรับประทานยาต่อเนื่อง ทำให้มีอาการทางจิตสงบเร็วขึ้น และได้นำผู้ป่วยที่ติดตามเยี่ยมทั้งหมดมาจัดทำ case conference ร้วมกับเจ้าหนี้ที่สาธารณในพื้นที่ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
click here cheat on husband what is infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
cheats read infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, จิตเวช, โรคจิต, องค์ความรู้, community, psychiatry, สกลนคร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000019

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต