เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรผู้ใหญ่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2538

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย โรจนรัตนางกูร

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรผู้ใหญ่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2538

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2540 หน้าที่ 22-27

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นภาคตัดขวาง (Cross sectional study) เพื่อศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดสุโขทัย ทำการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2538 สุ่มตัวอย่างแบบ 30 cluster ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย จำนวน 101 แห่ง 709 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจำนวน 17,159 ราย จากที่สำรวจ 21,270 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.65 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi square วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Epilnfo และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อ ร้อยละ 84.02 และทราบว่าผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อได้ ร้อยละ 66.50 วิธีป้องกันได้มากที่สุด คือใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 93.59 ไม่ฉีดยาเสพติด ร้อยละ 88.85 และทราบว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันร้อยละ 13.37 และมีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์เท่านั้น จึงจะทราบว่าผู้ใดติดเชื้อเอดส์หรือไม่ ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงปัญหาที่สำคัญนี้ ไม่มีความวิตกกังวลเลยว่าตนเองจะติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 42.34 การใช้ถุงยางอนามัยแล้วไม่ทำให้ความสุขทางเพศลดลง ร้อยละ 41.79 ส่วนใหญ่จะใช้ถุงยางอนามัยถ้าคู่สมรสหรือคู่ขาร้องขอ ร้อยละ 66.47 ถ้ามีญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งติดเชื้อเอดส์แล้ว จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเดิมทุกอย่าง และให้ความสงสารช่วยเหลือ ร้อยละ 36.83 และ 52.90 ตามลำดับ ทางด้านพฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 75.35 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบมากที่สุดในอายุ 19 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.77 กลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่มิใช่คู่สมรสหรือคู่นอนประจำในรอบ 1 เดือนก่อนสำรวจ ร้อยละ 11.67 ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเลยในการมีเพศสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 56.42 และยอมรับว่าในรอบปีที่ผ่านมาเคยเป็นกามโรค ร้อยละ 6.18 คำสำคัญไทย : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรผู้ใหญ่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2538
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat read reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ทัศนคติ, ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์, เอดส์, พฤติกรรม, โรคเอดส์, วัยรุ่น, การป้องกัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย

Code: 0000181

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ