เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ในคู่สมรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรสมร กมลเพ็ชร์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ในคู่สมรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2538 หน้าที่ 202-213

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเชิงพรรณาด้วยวิธีการสัมภาษณ์คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2537 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 คู่ (200 คน) เพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติและการเข้าถึงสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรค ผลการศึกษาพบว่าความรู้ของคู่สมรสส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 74 และทัศนคติก็อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 68.5 ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความรู้และทัศนคติระหว่างคู่สมรสชายและหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p>010 สำหรับสื่อที่คู่สมรสเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์มากที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 98,91 และ 90.5 ตามลำดับ ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ พบว่า ร้อยละ 38 เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 51.00 ความคิดเห็นต่อกรณีที่ตรวจเลือดแล้วพบเชื้อ พบว่า ร้อยละ 97.5 เห็นว่าควรคุมกำเนิด ร้อยละ 42 เห็นว่าควรงดการมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ร้อยละ 40.5 ยังคงมีเพศสัมพันธ์แต่จะใส่ถุงยางอนามัย และร้อยละ 15 จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของคู่สมรสชาย พบว่า มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 70 เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส โดยที่ร้อยละ 74.29 มีการใช้ถุงยางเป็นบางครั้งหรือไม่ใช้เลย ทั้งยังพบอีกว่า ร้อยละ 88.57 เคยป่วยเป็นกามโรค และร้อยละ 74.19 ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites

Keywords: ทัศนคติ, ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์, เอดส์, พฤติกรรม, โรคเอดส์, คู่สมรส, พฤติกรรมเสี่ยง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 5 นคราชสีมา

Code: 0000177

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ