เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้บริการปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในคลินิกนิรนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวรส รัตรสาร

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในคลินิกนิรนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2536 หน้าที่ 250-268

รายละเอียด / Details:

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11 นครศรีธรรมราชได้เปิดคลินิคนิรนาม ณ ศูนย์วัณโรคเขต 11 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 เป็นต้นมาจนถึงกันยายน 2536 มีผู้รับบริการในคลินิกเป็นจำนวน 1,948 ราย และรับบริการทางโทรศัพท์ 610 ราย การมีผู้รับบริการมากเป็นเพราะ (1)มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม (2)มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในบริการแนะแนว และ(3)มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานได้มีส่วนช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในด้านต่างๆ คือ (1)ประชาชนจำนวนมากได้รับบริการแนะแนวที่ถูกต้อง ช่วยในการตัดสินใจและวางแนวทางดำรงชีวิตที่เหมาะสมทั้งแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์และผู้ไม่ติดเชื้อเอดส์ (2)ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานคลินิกนิรนาม (3)ช่วยให้ได้ทราบถึงลักษณะทางสังคมเกี่ยวกับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ และ(4)ช่วยให้ได้รูปแบบการดำเนินงานคลินิกนิรนาม ซึ่งจะเป็นที่ศึกษา ดูงาน และฝึกงานของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดต่างๆต่อไป
website link wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การให้บริการปรึกษา, โรคเอดส์, ปรึกษา, ให้การปรึกษา, คลินิกนิรนาม, จังหวัดนครศรีธรรมราช, counseling, aids counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11 นครศรีธรรมราช

Code: 0000175

ISSN/ISBN: 0858-4370

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ