เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยพระสงฆ์

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี ประคำทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยพระสงฆ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 89

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ และมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ผลที่ได้ 1. ผลการประเมินการเข้ารับถวายควมรู้ของพระสงฆ์ พบว่าหลังการอบรมค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้และทัศนคติของพระสงฆ์ (X=23) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน (X=15) ก่อนการอบรมแสดงว่าการจัดถวายความรู้ ทำให้พระสงฆ์มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต 2. มีการดำเนินโครงการสุขภาพจิตของวัดที่เป็นตัวแทน จำนวน 5 วัด
unfaithful spouse unfaithful husband
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated

Keywords: สุขภาพจิต, พระสงฆ์, การประเมินโครงการ, ชุมชน, จิตเวชชุมชน,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000017

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต