เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544; หน้าที่ 13-24

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในการลดความเครียด และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการลดความเครียดโดยใช้การทำสมาธิ วิธีการศึกษา เป็นโครงการนำร่องที่ใช้รูปแบบการวิจัยชนิดวัดผลในประชากรกลุ่มเดียวกันโดยกลุ่มตัวอย่างมาจากผู้ป่วยที่คลินิกจิตเวชของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจและต่างสมัครใจเข้าร่วม ระหว่างเดือนธันวาคม 2539 – ธันวาคม 2542 รับการฝึกสัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ซึ่งโปรแกรมการฝึกคือ 1. การกำหนดรู้ลมหายใจ 2. การเฝ้าดูลมหายใจ 3. การเฝ้าดูความรู้สึกของร่างกาย 4. การระลึกรู้อารมณ์/การยอมรับอารมณ์ 5. การเฝ้าดูอารมณ์และการรู้สึกทางกาย 6. การเฝ้าดูความคิดและเงื่อนไขความคิด 7. การยอมรับตนเองอย่างสมบูรณ์ 8. การพัฒนาจิตสำนึกแห่งความรัก/ความเข้าใจ วัดผลด้วยค่าคะแนนอาการทางจิตตามแบบสอบถาม SCL-90 ทั้งก่อนและหลัง ผลการศึกษา มีผู้เข้าร่วมฝึกทั้งสิ้น 139 คน เป็นชาย 45 คน หญิง 94 คน เข้าร่วมอย่างเพียงพอจำนวน 46 คน (ร้อยละ 33) ออกจากการฝึกกลางคัน 93 คน (ร้อยละ 67) ได้รับแบบสอบถามครบถ้วน 28 คน พบว่าค่าคะแนนในหมวดต่าง ๆ ของ SCL-90 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ถึง 8 ใน 9 หมวด คือ obsessive compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, psychoticism สัดส่วนผู้ที่ออกจากการรักษากลางคันจำนวนมากพบในกลุ่มนักเรียน ผู้ป่วย somatoform disorder, psychosomatic disorder และborderline personality disorder สรุป โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดน่าจะช่วยเสริมการรักษาทางจิตเวชรวมทั้งช่วยลดอาการความเครียดในบุคคลทั่วไปได้ ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเด่น ขาด psychological minded บุคลิกภาพผิดปกติชนิด borderline จะไม่สามารถฝึกได้ผลดีด้วยวิธีนี้ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2544; 46(1):13-24.
husbands who cheat website why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat site when married men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated

Keywords: การทำสมาธิ, การจัดการกับความเครียด , จิตสำนึก, จิตวิญญาณ, ความเครียด, เครียด, stress, spiritual

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002

Code: 0000167

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ